R45.00Learn More


Leergenot : Fonemiese werkboeke

Elke boek in hierdie reeks bevat :

  1. Stories wat logies beplan is rondom opeenvolgende fonemiese patrone
  2. Begripsleesoefeninge wat as stimulant tot leesgenot dien.
  3. Woordbou-oefeninge wat klankpatrone vaslê en meehelp om sowel die mondelinge as die skriftelike woordeskat uit te brei.
  4. Taalaktiveringsprogramme om taalakkuraatheid en -ervaring uit te bou.
  5. Toegepaste perseptuele oefeninge wat die basiese agtergrond waarop leestegniek en stelwerk gebou word, vaslê.

Boek 1 (Pret met Maljan) : Kort vokale – a, e, i, o, u en enkel konsonante

Boek 2 (Spaak die Marsman) : Lang vokale – aa, ee, oo, uu en y. Aanvangs dubbel konsonante.

Boek 3 (Hasie Doekvoet) : Monoftonge – ie, oe             Diftonge – ou en ei        Dubbel aanvangs- en dubbel slotkonsonante

Boek 4 (Die Raai-Raai Reis) : Diftonge – ei, ai, aai en ooi      Artikuleem – ou en ui     Trippel aanvangs- en trippel slotkonsonante